Načela, cilji in namen

Temeljna načela študijskih krožkov se večinoma nanašajo na način njihovega delovanja:

  • enakost in demokracija (načelo se nanaša na odnose v skupini)
  • izkušnje in sodelovanje (načelo se nanaša na odgovornost posameznika)
  • svoboda oblikovanja ciljev, izbire kraja, časa, zahtevnosti in intenzitete,
  • kontinuiranost, načrtovanje in aktivno sodelovanje,
  • učno gradivo (načelo se nanaša na materialne pogoje),
  • prepletanje prostovoljstva in državnega financiranja (za učna gradiva,vabljene iitd.);
  • sprememba na osebni in skupnostni ravni ter
  • akcija.

Skupinska fotografija članic študijskega krožka

Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (razvoj).

Študijski krožki so torej oblika sodelovalnega učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo skupine (heterogena struktura, homogen interes), v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikov in se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov). Pri nekaterih lahko govorimo tudi o sekundarni skupnosti.