Organigram

Organigram študijskih krožkov
Nosilci razvoja študijskih krožkov so: mentorji študijskih krožkov, financer (MŠŠ-Ministrstvo za šolstvo in šport), koordinator (ACS- Andragoški center Slovenije), izvajalci (organizacije) in - seveda - udeleženci