Društvo mladinski ceh za program Mladinska akademija

Leto: 
2005
Kraj: 
Ljubljana
Vrsta priznanja: 
Priznanje za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih

Društvo mladinski ceh je nastalo na pobudo mladih. In kakšen je bil namen mladih, ki so v društvu združili svoje ustvarjalne sile? Pritegniti ljudi, ki jim znajo prisluhniti, in zagotoviti okolje, v katerem se rojevajo zamisli in kjer jim jih nekoliko starejši, bolj izkušeni in strokovno podkovani pomagajo uresničiti. Tako se je rodila tudi Mladinska akademija, program neformalnega izobraževanja mladih, še posebej mladinskih voditeljev. Program Mladinske akademije oblikujejo tako, da upoštevajo ugotovitve, ki izhajajo iz raziskave potreb med ciljnimi skupinami. Izobraževanja oblikujejo v 'pakete', ki so potem na voljo širšemu krogu udeležencev in jih zato prirejajo na različnih stopnjah zahtevnosti. Za kakovost programov je odgovorna skupina trenerjev, specializiranih za posamezna področja. Tudi zanje imajo v društvu izdelan načrt spopolnjevanj, ki je povezan s sistemom napredovanja. Vseživljenjskost učenja je torej tako v Mladinskem cehu kot v Mladinski akademiji ozaveščeno in uresničeno načelo, vtkano v celoto njihovega delovanja. Največja ovira na tej poti je neredno financiranje in negotovi izidi razpisov, zaradi česar trenerjev ne morejo redno zaposliti in se ti -- z znanji, pridobljenimi na Mladinski akademiji, zaposlujejo drugje. Mladinska akademija spodbuja trenerje (vseh je več kot 45, približno polovica je zaposlenih, polovica pa študentov), da se usposobijo za uporabo novih metod in inovativnih pristopov, da spodbujajo konstruktivno kritiko brez vljudnostnih fraz, kjer so v ospredju le konstruktivni predlogi za izboljšave. Trenerji se spopolnjujejo na rednih srečanjih, na katera so povabljeni štirikrat na leto. Obveščanje poteka po elektronski pošti in 'od ust do ust', saj denarja za oglaševanje nimajo. Kljub temu so vsi njihovi programi dobro obiskani. Med najodmevnejšimi je program za mladinske voditelje, izvajajo pa tudi usposabljanja prostovoljcev ter pedagoških in socialnih delavcev. Po vsebini so izobraževanja razvrščena v pet tematskih sklopov (paketov): usvajanje veščin s tečaji komunikacije, retorike, pedagogike igre, projektnega dela, reševanja konfliktov, menedžmenta in bontona; moderiranje in vodenje za trenerje; vsebine za osebno rast; usposabljanja za delo z računalnikom ter usposabljanja animatorjev (vodenje skupin, animator, oratorij). Ciljna skupina Mladinske akademije so mlajši odrasli, ki so »ujeti med pedagoško in andragoško vedo«, zato potrebujejo mentorsko pomoč tam, kjer jim formalna izobrazba ne zadošča, da bi bili kos nalogam, s katerimi se srečujejo v praksi.